Kiểm tra máy in ra nhận lênh in chưa

Kiểm tra máy in ra nhận lênh in chưa