Sữa lỗi không kết nối được máy in trong mạng lan

Hướng dẫn sữa lỗi không kết nối được máy in, không cài được máy in trong mạng lan Khi bạn cài đặt máy in hay kết nối máy in trong mạng lan chia sẽ dùng chung không được và xuất hiện thông báo Unable to install printer. Operation could not be completed (error 0x000006be). Lỗi này có thể do máy bạn bị xung đột driver máy in do máy cài nhiều máy in quá, để khắc […]